Kỹ thuật & Công nghệ

Dự án tái chế polystyrene mới

Làm việc cùng với các viện nghiên cứu hàng đầu của Châu Âu trong dự án sẽ cho phép công ty xây dựng chuyên môn liên quan đến tái chế thông qua giải thể. Styrenics là một trong những loại polyme có thể tái chế nhiều nhất. Ineos Styrolution có thành tích đã được chứng minh về việc đầu tư vào nghiên cứu cơ bản về các công nghệ tái chế tiên tiến. Điều này bao gồm việc hoàn thành việc sản xuất polystyrene nguyên chất ở quy mô phòng thí nghiệm đầu tiên từ vật liệu đã khử phân tử3 và thúc đẩy việc thương mại hóa việc tái chế polystyrene nâng cao về phía trước. Phát triển chuyên môn về tái chế thông qua giải thể góp phần vào sự hiểu biết sâu sắc về các đặc tính của vật liệu. Dự án “Remove2Reclaim” nhằm mục đích phát triển các tuyến chiết xuất dựa trên dung môi sáng tạo để loại bỏ các chất phụ gia, chẳng hạn như titanium dioxide, khỏi các chất nền polymer khác nhau và tái sử dụng cả titanium dioxide và polymer trong các sản phẩm mới. Các polyme được nhắm mục tiêu trong dự án bao gồm polystyrene, HIPS (polystyrene có tác động cao) và ABS (acrylonitrile butadiene styrene). Đối với Ineos Styrolution, lộ trình hòa tan này bổ sung cho các dự án tái chế cơ học và khử phân tích hiện có, nâng cao hiểu biết về nhiều loại công nghệ tái chế có sẵn cho styrenics. Dự án “Remove2Reclaim” được tài trợ bởi Cơ quan Đổi mới và Doanh nhân Flemish (Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen – VLAIO) và được tổ chức dưới sự bảo trợ của cụm mũi nhọn Flemish Catalisti. Các đối tác nghiên cứu bao gồm Đại học Ghent, KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) cũng như VITO (Viện nghiên cứu công nghệ Flemish ở Mol) và Centexbel (Kortrijk-Gent). INEOS Styrolution trở thành một trong năm đối tác trong ngành được đăng ký trong dự án này.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button