Kỹ thuật & Công nghệ

FEAD phản ứng với Chiến lược về hóa chất bền vững của EU

Khu vực quản lý chất thải tư nhân của Châu Âu, do FEAD đại diện, ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Châu Âu và ủng hộ chiến lược mới này. Điều tối quan trọng đối với lĩnh vực của chúng tôi là việc sử dụng các hóa chất độc hại ở EU và các sản phẩm nhập khẩu phải được loại bỏ dần để đảm bảo chất lượng tái chế và nguyên liệu thô thứ cấp. Cụ thể hơn, FEAD muốn nhấn mạnh những điểm sau: FEAD hoàn toàn ủng hộ ý tưởng rằng một thị trường nguyên liệu thứ cấp đang hoạt động tốt đòi hỏi các nguyên liệu và sản phẩm an toàn hơn, đồng thời công bố thông tin đầy đủ hơn về hàm lượng hóa chất của sản phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những thông tin đó cần được bổ sung bằng một hướng dẫn có thể thực hiện được và dựa trên rủi ro cho các nhà khai thác chất thải. Loại thứ hai sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về thông tin còn thiếu liên quan đến loại hóa chất nào được tìm thấy Trong các dòng chất thải khác nhau và cách thức loại chất thải sau có thể được xử lý theo cách an toàn và lành mạnh với môi trường. Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, các hành động quản lý cần được tuân theo bằng các biện pháp khuyến khích thích hợp, cụ thể là trợ cấp hoặc cơ chế thu phí đối với sản phẩm, để giúp tài trợ cho các công nghệ đổi mới nhằm phát hiện tốt hơn sự hiện diện của các chất kế thừa trong các dòng thải bao gồm các sản phẩm thường có niên hạn vài năm, do đó sẽ phá hủy khử nhiễm. Trong khi các mục tiêu đầy tham vọng thúc đẩy tái chế nhiều hơn, thì cũng cần phải có một cách tiếp cận định tính. Điều này là do các nhà tái chế liên tục đầu tư vào phần hạ lưu của chuỗi giá trị. Đảm bảo lợi tức cho các khoản đầu tư hiện tại và tương lai cũng có nghĩa là đảm bảo việc thực hiện và thực thi đúng luật pháp quốc tế và EU có liên quan ở tất cả các giai đoạn và bởi tất cả các bên tham gia. Cần lưu ý cụ thể đối với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là bán hàng trực tuyến, điều này thể hiện một thách thức. Hơn nữa, cần chỉ ra rằng, trong số các công cụ được đề cập để thúc đẩy tính bền vững và hiệu quả (tr.7), năng lượng từ các nguồn chất thải, là các nguồn năng lượng tái tạo. Trả lời bài báo, Chủ tịch FEAD, Peter Kurth, nhận xét: “EU cần kết hợp các mục tiêu tái chế cao và ưu tiên tăng cường hiện nay là tái chế chất lượng và an toàn. Để đạt được những mục tiêu này, chúng ta nên cân bằng giữa việc đưa ra khả năng hiển thị cho các khoản đầu tư của công ty chúng ta và giải quyết các hóa chất độc hại trong sản phẩm. Các công ty quản lý chất thải là đồng minh quan trọng để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch Hành động Kinh tế Thông tư. EU phải lưu ý rằng ngành của chúng tôi cần có các quy định rõ ràng và thực tế để đảm bảo nguồn nguyên liệu thứ cấp chất lượng cao ”.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button