Kỹ thuật & Công nghệ

Làm thế nào để bạn xếp hạng các bằng cấp về Chuỗi cung ứng và Logistics?

Giá trị của điểm đầu vào của sinh viên. Một học sinh trung học đang xem xét học bằng đại học về chuỗi cung ứng và hậu cần, nhưng tại sao các chương trình lại có các tiêu chí đầu vào khác nhau? Sinh viên đại học tương lai phải đạt được điểm của chương trình đã chọn của họ trong các kỳ thi giáo dục sau trung học của quốc gia (hoặc tiểu bang). Đánh giá ba trường đại học cung cấp các bằng cấp về chuỗi cung ứng và hậu cần ở Úc; Đại học A yêu cầu 77 điểm (trong số 100), Đại học B yêu cầu 54 điểm và Đại học C yêu cầu 50 điểm. Vì 78 điểm được coi là một kết quả kỳ thi tốt, Đại học A rõ ràng đang nhắm đến việc thu hút sinh viên từ nhóm trên, nhưng hai trường đại học còn lại cung cấp các chương trình kém hơn bằng cách yêu cầu điểm đầu vào thấp hơn 30%? Từ việc xem xét, kết luận là không. Các chương trình đại học về chuỗi cung ứng và hậu cần thường được cung cấp thông qua một khoa kinh doanh hoặc thương mại, do đó ít nhất một phần ba chương trình sẽ là các chủ đề kinh doanh chung. Để đủ điều kiện là một lĩnh vực nghiên cứu chính, chuyên ngành chuỗi cung ứng và hậu cần phải có ít nhất tám khóa học, môn học hoặc đơn vị trọng tâm. Sự cân bằng của việc học có thể là một môn phụ cộng với các môn tự chọn hoặc tất cả các môn tự chọn, ngoài ra một số trường đại học yêu cầu hoàn thành một dự án năm cuối. Có gì trong các chương trình? Xem xét lại giáo trình của mỗi trường đại học, họ cung cấp các chủ đề kinh doanh cốt lõi như kế toán, luật, tiếp thị, quản lý tổ chức và thống kê kinh doanh. Các chủ đề Chuỗi cung ứng và Logistics ở mỗi trường đại học có tiêu đề tương tự nhau và sử dụng các sách giáo khoa tương tự! Để kết thúc, Đại học A yêu cầu một môn phụ trong một ngành kinh doanh khác cộng với các môn tự chọn, Đại học C có một môn phụ xác định trong lĩnh vực chuyên môn về hậu cần cộng với các môn tự chọn và Đại học B cho phép sinh viên cấu trúc việc học bổ sung của họ thông qua các môn tự chọn. Đại học A và C yêu cầu dự án năm cuối và Đại học A bao gồm một năm bổ sung bắt buộc trong chương trình của họ để sinh viên làm việc trong vai trò hậu cần và nộp bài tập dựa trên môi trường làm việc. Thông tin thiết yếu mà mỗi trường đại học còn thiếu là kinh nghiệm của các giảng viên và người hướng dẫn hậu cần; khả năng của họ là gì để dạy 'cách thức' của các chủ đề, nhưng cũng khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi 'tại sao'. Vậy, bạn sẽ chọn chương trình cấp bằng nào? Đó là một cuộc gọi khó khăn, đặc biệt là đối với một học sinh trung học đang xem xét bước tiếp theo của họ. Không chắc rằng giáo viên nghề nghiệp có thể giúp đỡ, cũng như cha mẹ và bạn bè. Vậy họ có khả năng dựa vào những tiêu chí nào? Nhận thức về trường đại học 'tốt' và xếp hạng trường đại học, mặc dù các trường đại học 'tốt' và được xếp hạng cao có thể cung cấp các khóa học được giảng dạy kém. Ví dụ về ba trường đại học này cho thấy có rất ít sự khác biệt trong các chương trình để chuẩn bị cho sinh viên chưa tốt nghiệp cho công việc đầu tiên của họ. Tất nhiên, một khi làm việc trong thế giới chuỗi cung ứng và hậu cần, sinh viên tốt nghiệp sẽ không bị nghi ngờ về trường đại học mà họ đã tốt nghiệp!

Back to top button