Kỹ thuật & Công nghệ

Sách điện tử mới miễn phí – Hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng

Hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng – Phương pháp tiếp cận tài chính để đo lường. Trong 17 trang dễ hiểu, Hiệu suất hoạt động của Chuỗi cung ứng – Phương pháp tiếp cận tài chính để đo lường phác thảo một cách tiếp cận để đo lường giá trị của Chuỗi cung ứng trong tổ chức của bạn. Sử dụng sách điện tử như một điểm khởi đầu hữu ích để nhận được hỗ trợ cho một cách tiếp cận mới để đo lường hiệu suất. Phải nhận được sự hỗ trợ từ các giám đốc điều hành về Tài chính và Kế toán và các chức năng khác có liên hệ với Nhóm Chuỗi cung ứng (Mua sắm, Lập kế hoạch Hoạt động và Hậu cần). Hãy tận hưởng việc đọc và thử thách tài liệu. Phản hồi của bạn sẽ là vô giá đối với việc cập nhật sách điện tử, để nó phản ánh mức sử dụng hiện tại. Tải xuống sách điện tử mới miễn phí của chúng tôi có tiêu đề Hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng – Phương pháp tiếp cận tài chính để đo lường từ trang tải xuống của chúng tôi.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Kỹ thuật & Công nghệ
  • Hộp carton
  • Back to top button