Kỹ thuật & Công nghệ

Trang web Logistics 2013

Dưới đây là danh sách các trang web logistics hữu ích. Ngoài ra còn có một danh sách các blog hậu cần tuyệt vời và các trang web về chuỗi cung ứng. Trang web Logistics Hàng không Thế giới – aircargoworld.com Hàng không – Cách thức hoạt động – air-cargo-how-it-works.blogspot.com/ American Shipper – americanshippers.com Big Truck TV – bigtrucktv.com Commercial Carrier Journal – ccjdigital.com DC Velocity – dcvelocity.com Inbound Logistics – inboundlogistics.com Tạp chí Thương mại – joc.com Quản lý Logistics – logisticsmgmt.com Quản lý & Phân phối Vật liệu – https://www.canadianmanosystem.com/distribution-and-transportation/ Modern Bulk Transporter – Bultransporter.com Xử lý Vật liệu Hiện đại – mmh.com Chuyên đề Vận tải – trucking.org Thông tin Vận tải – truckinginfo.com Tạp chí Thương mại Thế giới – http://www.worldtradewt 100.com/ Máy vận chuyển lạnh – coldratedtrans.com Trailer Body Builders – trailer-bodybuilders.com Logistics Blogs Quan điểm hậu cần – logisticsviewpoints.com Mẹo tiết kiệm cước phí – shippingsavingstips.com Freight Dawg – shippingdawg.com Blog vận chuyển hàng hóa thông minh – smartfreightware.com Trang web chuỗi cung ứng Sup ply Chain Standard – www.logisticsandsupplychain.com Bộ não chuỗi cung ứng – supplychainbrain.com Đánh giá quản lý chuỗi cung ứng – scmr.com Blog.kinaxis.com – blog.kinaxis.com Lưu ý: Tôi biết đây không phải là các trang web hậu cần, nhưng có rất nhiều chồng chéo giữa chuỗi cung ứng và hậu cần. Những trang web hậu cần nào nên được thêm vào danh sách này? Trang web hậu cần yêu thích của bạn là gì?

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Kỹ thuật & Công nghệ
  • Hộp carton
  • Back to top button